کارت سلفون مات sel l 1

کارت سلفون مات

ویژگیهای کارت سلفون
این کارت از مقوای 300 گرمی که دوروی آن با سلفون مات چسبانده شده تشکیل گردیده است.

البته در نوع براق آن از سلفون براق و در نوع مخملی از سلفون مخملی استفاده می شود.قیمت نوع براق و مات آن یکی است.
این کارت از قیمت مناسبی نسبت به سایر کارتهای فوری برخوردار است و چاپ 500 عددی وبالاتر آن در دو نوع گوشه تیز و گوشه گرد در مدت 24 ساعت امکان پذیر می باشد.