باور نکنید filter2

باور نکنید

برای تشخیص تصاویر واقعی از غیرواقعی کافیه چند نکته رو در نظر بگیرید: اول اینکه در قسمتهایی که کارت با انگشتان گرفته شده آیا سایه ای وجود دارد.آیا لبه های کارت روی انگشتان فشار وارد کرده؟نبودن سایه بمعنی غیر واقعی بودن تصویر هست.دوم آنکه حالت دست و انگشتان رو اگه جای دیگه ای با یه کارت دیگه ای هم دیده بودید پس احتمالا همان تصویر با فتوشاپ ویرایش شده.